Библиотека Одсека у Аранђеловцу располаже стручном литературом, потребном за савладавање студијских програма који се изучавају у школи. Библиотечки фонд покрива области технологије неметала, технологије воде, заштите животне и радне средине, уметности, дизајна, социологије  и друго. Библиотека располаже одређеним бројем страних књига и часописа. Систематски се прате квалитет уџбеника који се користе на студијским програмима и предузимају се активности на побољшању квалитета и квантитета уџбеника и остале литературе коју користе студенти, наставници и сарадници у наставним активностима, у циљу подизања квалитета наставе.

Фондови се попуњавају куповином, поклоном и обавезним примерком. Библиотека представља важну научно – истраживачку јединицу и од користи је наставницима, сарадницима и студентима Одсека Аранђеловац, као и професорима и ученицима из Аранђеловачких средњих школа.

У саставу Библиотеке се налази читаоница са неограниченим приступом Интернету.  Све услуге Библиотеке су бесплатне, а услови коришћења су одређени Правилником о раду библиотеке.