Студијски програм основних струковних студија Информационе технологије у пословним системима конципиран је у складу са потребама тржишта рада Републике Србије и иностранства, и заснован је на пракси и искуствима стеченим у досадашњем раду школе (академије), привредних субјеката, и искуствима реномираних високообразовних установа из Србије и ЕУ.

Сврха студијског програма је, у складу са мисијом, визијом, циљевима и задацима и стратегијом обезбеђења квалитета академије, да обезбеди кадрове који поседују компетенције за које испољава интересовање тржиште рада, односно који могу допринети привредном расту и развоју Републике Србије. Студијски програм у свом фокусу има образовање информатичара који поседују савремена, високотехнолошка знања која су потребна сектору информационих технологија са посебном применом у пословним системима (мала, средња и велика предузећа), где свакодневно пословање као и реализација развојних пројеката захтевају примену најефективнијих решења и state-of-the-art информационих технологија.

 

Програм је конципиран са намером да својом структуром и садржајима у потпуности одговара идентификованим потребама привредних субјеката, и у Србији и ван ње. Садржаји предмета конципирани су у складу са последњим трендовима у области и конкретним привредним задацима и проблемима, чијем решавању треба да допринесу.
 
Сазнај више ↓

 

Сврха студијског програма

 

 

Сврха студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана и огледа се у следећем: образовање младих стручњака спремних да се по завршетку школовања активно укључе у извршавање послова и радних задатака као што су коришћење различитих софтверских алата, програмских језика и веб технологија, имплементација различитих видова електронског пословања, управљање ИТ пројектима, израда пословног софтвера и развој пословних информационих система; образовање младих стручњака за обављање послова у области е-трговине, е-банкарства, интернет маркетинга, дигиталног дизајна; образовање кадрова који ће бити у могућности да прате и усвајају садржаје студијских програма из ове области на вишем нивоу студија; образовање кадрова који ће бити у могућности да покрену сопствени е-бизнис.

 

Студијски програм Информационе технологије у пословним системима, кроз процес образовања, свршеним студентима омогућава брзо запослење и избор занимања међу занимањима попут:
– програмер-девелопер (Python, Java)
– инжењер за дев-опс
– инжењер за рад на клауду
– инжењер за машинско учење
– инжењер за дигитализацију предузећа
– веб девелопер фронтенд
– веб девелопер бекенд
– пројектант базе података
– систем администратор (Linux, Window)
– мрежни администратор
– администратор базе података
– администратор информационог система
– дигитални графички дизајнер за мултимедију
– веб маркетинг специјалиста
– инжењер за електронско пословање
– специјалиста за рад са великим подацима
– менаџер пословних процеса
– менаџер логистике
– специјалиста за софтвер за управљање предузећем (SAP)
– статистичар за обраду података предузећа
– специјалиста за пословне финансије и рачуноводство

 

Студијски програм студентима пружа потребна знања и у домену менаџмента, вођења предузећа и управљања пројектима, ради на развоју њихових интелектуалних, креативних и социјалних вештина и иновативности, чиме им олакшава процес покретања сопственог бизниса и самосталног пласирања производа и наступа на тржишту. У свим наведеним задацима, рад са информационим технологијама је неизоставан, и предаваће се као саставни део сваког предмета, са посебним акцентом на практичну примену.

Додатне информације ►