СТАТУТ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА

Преузми

ОДЛУКЕ ↓

Одлука о измени Статута Академије
Преузми

Одлука о изменама и допунама Статута Академије
Преузми

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – октобар 2020.
Преузми

Одлука о изменама и допунама Статута Академије – септембар 2021.
Преузми

Пречишћени текст статута Академије 04.11.2021
Преузми

Дозвола за рад
Преузми

Политика обезбеђења квалитета
Преузми

Одлука о распоређивању наставника и сарадника катедре
Преузми

Одлука о измени Пословника о раду Студентског парламента

Преузми

Одлука о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности Академије струковних студија Шумадија за школску 2021/2022. годину
Преузми

Одлука о измени Пословника о раду Студентског парламента
Преузми

Решење о допуни и измени дозволе за рад Академије 05.2022.
Преузми

Одлука о ценовнику за школску 2024-2025. годину
Преузми


ПРАВИЛНИЦИ ↓


Приручник за припрему пријемног испита за будуће студенте Графичког инжењерства и дизајна
Преузми

Правилник о ужим стручним и уметничким областима
Преузми

Правилник о измени и допуни Правилника о завршном раду
Преузми

Правилник о измени и допуни Правилника о мастер раду
Преузми

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији
Преузми

Правилник о дуалном моделу студија
Преузми

Правилник о избору ментора код послодаваца
Преузми

Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности
Преузми

Правилник условима и поступку давања и прибављања сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника ван радног односа
Преузми

Правилник о поступку припреме, усвајања, и контроле дуалног модела студија
Преузми

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Преузми

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
Преузми

Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивања радног односа наставника и сарадника
Преузми

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Преузми

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Преузми

Правилник о безбедности и здрављу на раду
Преузми

Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
Преузми

Правилник о заштити података о личности
Преузми

Правилник о спречавању злостављања на раду
Преузми

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Преузми

Правилник о раду
Преузми

Правилник о раду профитних центара
Преузми

Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Преузми

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
Преузми

Правилник о условима и поступку за упис студената
Преузми

Правилник о Студентском парламенту
Преузми

Правилник о полагању испита и оцењивању
Преузми

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним струковним студијама
Преузми

Правилник о измени и допуни Правилника о изради и одбрани завршног рада
Преузми

Пречишћени текст правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним струковним студијама
Преузми

Правилник о ужим стручним, односно уметничким областима
Преузми

Правилник о изради и одбрани мастер рада
Преузми

Правилник о финансијком управљању и контроли
Преузми

Правилник о основама и мерилима за обрачун зарада запослених
Преузми

Правилник о поступку пописа имовине
Преузми

Правилник о буџетском рачуноводству
Преузми

Правилник о студијама
Преузми

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених пригода
Преузми

Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених
Преузми

Правилник условима и поступку давања и прибављања сагласности за радно ангазовање наставника и сарадника ван радног односа

Преузми

Правилник о измени Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

Преузми

Правилник о изради и одбрани специјалистичког рада

Преузми

Правилник о раду Комисије и Поткомисија за обезбеђење квалитета

Преузми

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања

Преузми

Правилник о међународној размени студената и преношењу ЕСПБ бодова

Преузми

Правилник о међународној размени наставног и ненаставног кадра

Преузми


ПОСЛОВНИЦИ ↓


Пословник о раду Већа Академије
Преузми

Пословник о раду Већа одсека
Преузми

Пословник о раду Већа катедре
Преузми

Кодекс о Академском интегритету
Преузми