Студијски програм Менаџмент у туризму настао је као потреба општине Аранђеловац и региона за образовањем стручних кадрова из области туризма и угоститељства.

Изучавају се предмети из области менаџмента, предузетништва, туризма, угоститељства, маркетинга и др. На овај начин се обезбеђују проактивно обучени кадрови који одговарају потребама сектора туризма у Србији. Настава има мултидисциплинарни приступ.

Стручна пракса је саставни део програма и пружа изузетну прилику за стицање драгоценог искуства. База стручне праксе су хотел Извор (5 звездица) који је део групације А хотели, као и хотел Гранд – Копаоник у оквиру MK Mountain Resort-a.

 

Сазнај више ↓

 

Циљеви студијског програма:

Циљеви студијског програма Менаџмент у туризму су базирани на то да студентимa пруже релевантна и примењива знања у области туризма и угоститељства, односно оспособљавање за адекватно обављање радних задатака, покретање иницијативе и управљање активностима на развоју сектора туризма, угоститељства и комплементарним делатностима, кроз комбиновање теоријске наставе са практичним радом и вежбама са једне стране и реализацију стручне праксе са друге стране.

Како би се осигурала реализација претходног циља, потребно је студентима обезбедити савремени флексибилни студијски програм, базиран на концепту “студент у центру наставе” и усклађен са општим друштвеним потребама и тржишним тенденцијама у сфери туризма и угоститељства.

Сврха студијског програма:

Сврха студијског програма је усклађена са мисијом, визијом, основним задацима и циљевима Школе. Наставни садржај је усклађен са актуелним сазнањима из области туризма и угоститељства и савременим приступима и методама извођења наставе. Предмети на студијском програму су конципирани на начин да омогућавају општи развој когнитивних способности студента, обогаћују фонд општих и посебних знања којима студенти располажу, специфично у области туризма и угоститељства, а све у циљу развоја способности студената да активно и на прави начин суделују у раду овог сектора и позитивно утичу на његов будући развој.

Исход процеса учења

Студијски програм Менаџмент у туризму и угоститељству омогућава студентима развој способности и компетенција за креативно решавање проблема и доношење оперативних одлука у домену управљања људским ресурима у туризму и угоститељству, управљању маркетингом, у домену менаџмента туристичке дестинације, менаџмента и организације туристичких и угоститељских предузећа, дефинисања квалитета услуга у туризму и угоститељству, управљања пројектима и финансијама у датом домену и сл.

Успешним завршетком студијског програма Менаџмент у туризму и угоститељству студент стиче основна знања из области туристичког и угоститељског пословања и оспособљен је за рад на свим пословима у смештајно – угоститељским објектима, хотелима, туристичким агенцијама, удружењима, за рад на пословима у државним органима везаним за туристичке, угоститељске, и друге послове, за рад на организацији пословних и стручних скупова и друго.

Додатне информације ►