Упис студената се обавља у складу са Законом, а на основу утврђеног броја по Одлуци Министарства просвете за упис студената у I годину основних и мастер струковних студија.

Наставни план и програм реализује се одржавањем предавања и вежби за предмете који су предвиђени у оквиру појединих студијских програма.

Акредитовани студијски програми Академије струковних студија Шумадија – Одсека Аранђеловац подразумевају:

а) на основним струковним студијама

 • трајање основних струковних студија 6 семестара или три године,
 • недељно оптерећење студената 40 сати,
 • једносеместралне предмете,
 • трајање семестра (активна настава) 15 недеља,
 • четири до шест предмета по семестру,
 • годишњи број ЕСПБ бодова 60 (30 по семестру),
 • укупан број ЕСПБ бодова на крају студија 180,
 • предмети су подељени на академско-општеобразовне, стручне и стручно апликативне,
 • бодовање предиспитних обавеза студената као и бодовање на завршном испиту,
 • однос бодова у предиспитном и испитном делу ангажовања студената јасно је дефинисан у програму сваког предмета,
 • дефинисани су услови уписа на студијске програме,
 • дефинисани су услови преноса ЕСПБ бодова,
 • програмски садржаји су прилагођени дозвољеном оптерећењу студената.

б) на мастер струковним студијама

 • трајање мастер струковних студија 4 семестара или две године,
 • недељно оптерећење студената 40 сати,
 • једносеместралне предмете,
 • трајање семестра (активна настава) 15 недеља,
 • четири предмета по семестру,
 • изборни предмети се бирају између најмање пет предмета,
 • годишњи број ЕСПБ бодова 60,
 • укупан број ЕСПБ бодова на крају студија 120,
 • предмети су подељени на академско-општеобразовне, стручне и стручно апликативне,
 • бодовање предиспитних обавеза студената као и бодовање на завршном испиту,
 • однос бодова у предиспитном и испитном делу ангажовања студената јасно је дефинисан у програму сваког предмета,
 • дефинисани су услови уписа на студијске програме,
 • дефинисани су услови преноса ЕСПБ бодова,
 • програмски садржаји су прилагођени дозвољеном оптерећењу студената.

Распоред одржавања наставе дефинише се на основу поделе предмета на наставнике и сараднике тј. према Плану ангажовања наставника и сарадника Одсека Аранђеловац, а који је саставни део Плана рада Школе. Настава и вежбе организују се према распореду у просторијама Одсека, а у сопственим лабораторијама, учионицама и кабинетима.

Распоред одржавања наставе и вежби се истиче на огласним таблама и интернет страници школе за све студијске програме по семестрима, тако да су студенти потпуно информисани о својим обавезама, активностима и месту одржавања предавања и вежби. Контролу над реализовањем наставе и вежби врши руководилац Одсека.

План одржавања наставе и вежби и календар испитних рокова усваја се на седници Наставног већа као саставни део Плана рада Одсека. Распоред полагања испита истиче се најмање три недеље пре почетка испитног рока.

Редовни испитни рокови у Одсеку су: јануарски, априлски, јунски, августовски и септембарски испитни рок.