“Остало је мало људи који су запамтили прве дане нашег рада, напора,
оскудице и можемо рећи, само ентузијазам, за који се мисли да је атрибут
младости. Професор је некада морао  да осмисли и изводи наставу и вежбе, понекад носећи прибор и далеко ван школе где су вежбе извођене.

Зато треба веровати
да они који су запамтили почетак, могу да осете радости и задовољства
видећи школу данас“.

  

Проф. др Живорад Тадић,
некадашњи наставник Високе технолошке школе у Аранђеловцу

 

 

Тако смо почињали… Данас се рад Академије струковних студија  Шумадија огледа у зaједничкој мисији свих одсека кроз стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, оспособљавање квалитетних стручњака из различитих области са високостручним и практично применљивим знањима, а све у складу са израженим потребама привредног сектора у нашој земљи и региону који теже иновирању и прилагођавању кроз струковне студије првог и другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма у Одсеку. Обављајући делатност Високог образовања на основним и мастер струковним студијама из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља за које је одсек акредитован, и то техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких, природно математичких, уметничких и интердисциплинарних наука, Академија Шумадија обједињује образовни и примењено-истраживачки рад, као део јединственог процеса високог образовања.

С намером и идејом  да се стално развија у модерну, образовну институцију, препознатљиву по томе што ће на квалитетан начин школовати младе са високостручним и практично примењивим знањима, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју региона или шире заједнице, Академија Шумадија константно прати потребе тржишта као и трендове у различитим научним областима за које је у Одсеку Арађеловац стручно и научно оспособљена.

Управо из тог разлога, наставни планови и програми у Одсеку Аранђеловац, мењали су се у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва, те данас, Академија струковних студија Шумадија, конципира свој рад по угледу на најпознатије школе и факултете у земљи.

Програмска оријентација Одсека  Аранђеловац, одражава савремене трендове високог образовања, научног рада и привредног развоја на два нивоа студија кроз студијске програме (основне и Мастeр струковне студије).

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија Академије струковних студија Шумадија – Одсека  Аранђеловац јесте да обезбеди функционалну синтезу традиционалног и иновативног образовања, омогућавајући својим студентима стицање применљивих знања и диплома за ново време које носи обележје глобалног и мултидисциплинарног приступа савременим друштвеним процесима. Код студената развијамо креативност и самосталност у раду, способност за предузетничко, иновативно размишљање, нов приступ проблемима и истраживачки дух. На тај начин желимо да допринесемо свеукупној трансформацији друштва континуираним иновирањем образовног процеса у области информационих технологија, менаџмента, економије и предузетништва, технологије хране и гастрономији, заштити животне и радне средине.

Полазећи од тога да је високо образовање основ за развој друштва заснованог на знању и његовог даљег напретка и основ за унапређења људских права и основних слобода, Одсек Аранђеловац је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у јединствен простор високог образовања.

Кроз интеракцију научно-истраживачког рада и образовне услуге, руководећи се потребама окружења и корисника, ми креирамо висококвалитетне програме који се односе на основне и мастер стуковне студије. Кроз континуирани професионални развој и истраживање стварамо динамичну образовну заједницу која је усмерена на стално побољшање квалитета процеса образовања. Наш циљ је да студентима пружимо врхунска знања и створимо интелектуалце – лидере и стручњаке, способне да се суоче са новим изазовима како у приватном, тако и у јавном сектору.

 

ВИЗИЈА

Знање је основни ресурс за даљи друштвени развој читаве земље, те је с тога визија руководства, запослених и студената да развију Академију струковних студија Шумадија у водећу високообразовну институцију, препознатљиву по квалитету школовања студената који стичу високостручна и практично применљива знања и вештине за будућност.

Пратећи највише интернационалне стандарде високог образовања, примењујући најбољу праксу, и следећи проактиван приступ, желимо да постанемо реномирана институција која својим студентима на свим нивоима студија првенствено улива поверење.

Визија будућности заснована је на чињеници да се друштва у региону налазе у променама, процесу реформи и транзиције, поштујући, пре свега, академску слободу, тежњу ка образовној и свеукупној изврсности, социјалну одговорност и транспарентност као наше базичне вредности.

Кључне вредности

ИНОВАТИВНОСТ – коју исказујемо кроз стална унапређења студијских програма, методе наставе, информациону опрему коју користимо. Подстичемо наше студенте на иновативни приступ у решавању изазова у наставним и ваннаставним активностима.

ОТВОРЕНОСТ – коју показујемо кроз сарадњу и повезивање са компанијама, другим високошколским установама и институцијама домаћег и међунардног окружења; прихватање иницијатива студената и запослених; “отворена врата“ за све оне који су заинтересовани да буду део нашег тима.

АКАДЕМСКИ ДУХ – самоувереност у прихватању изазова је упечатљиво искуство кроз студената и наставника кроз ваннаставне  активности; стално усавршавање у свим сферама образовања ка стварању будућих лидера.

ЛИДЕРСТВО – тежња да будемо на водећој позицији у свим областима рада; иницијатори позитивних промена у окружењу које тежи иновативностима.

 

Знање које ми можемо да дамо ваша је моћ!

Ако се определите за образовање код нас,  добијате могућност да бирате посао, у супротном, посао бирати Вас!