Студијски програм Примењена економија и предузетништво настао је као потреба за самозапошљавањем младих стручњака кроз отпочињање сопственог бизниса и њихово задржавање у региону Централне Србије,  што се позитивно одражава на стање локалне економије и њену интеграцију у европске токове.

Студентима се пружају релевантна и примењива знања из области економије и предузетништва, што представља изврсну базу која омогућaва интеракцију са привредним субјектима, пре свега са другим образовним институцијама.

Програм континуирано прати савремена достигнућа из области предузетништва, управљања људским ресурима, маркетингом, у домену истраживања тржишта, менаџмента и предузетништва, управљања пројектима и финансијама, што омогућава студентима развој способности и компетенција за креативно решавање проблема и доношење оперативних одлука.

Успешним завршетком студијског програма студент је оспособљен за рад на свим пословима у отпочињању сопственог бизниса, за рад на свим економским пословима, како у приватном сектору тако и у државним органима.

 

Сазнај више ↓

 

Циљеви студијског програма:

 

Основни циљ студијског програма Примењена економија и предузетништво је да студентима пружи релевантна и применњива знања у области широког спектра послова у оквиру економије и предузетништва, односно да их у потпуности оспособи за адекватно обављање радних задатака, покретање иницијативе и управљање активностима на развоју сопственог бизниса кроз комбиновање теоријске наставе са практичним радом и вежбама, са једне стране и реализацију стручне праксе, са друге стране.

Сврха студијског програма:

 

Сврха студијског програма Примењена економија и предузетништво је да пружи студентима потребна како теоријска тако и апликативна знања из области економије, а посебно у делу њене примене на предузетнички бизнис. Студенти се оспособљавају за широк спектар занимања стицањем најсавременијих теоријских сазнања и практичних вештина. Акценат је на комбиновању и усклађивању макро и микро приступа, комбиновању и усклађивању компаративног, међународног, националног, секторског, гранског и пословног приступа изучавању савремених економских предмета, тема и проблема.

Додатне информације ►