Информационе и комуникационе технологије довеле су до великих промена у тржишним и пословним орјентацијама у свим привредним гранама. Промена се одразила на научно-образовне институције, кроз стварање нових правила у области школства, захтев за развојем нових наставних планова и програма и промену начина извођења наставно-образовног процеса.

Због потребе школовања кадрова способних да реше проблеме привредног и друштвеног развоја, како у овом тренутку започетих промена, тако и касније, као и због евидентне потребе укључивања у европско образовање у складу са Болоњском декларацијом, крајњи циљ трансформације наставног плана и програма Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу је повећање њиховог квалитета.

Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу кроз сталне контакте са представницима општине, региона, јавног сектора и привредних организација обезбеђује повратну информацију о потреби организовања појединих студијских група, потреби школовања одређених кадрова, могућностима запошљавања дипломираних студената одређених усмерења и квалитету стручњака које Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу образује. Редовно обезбеђивање повратних информација постале су основ на коме Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу организује корекције уписне политике и организује нове студијске групе.

МИСИЈА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА, ОДСЕК У КРАГУЈЕВЦУ

Мисија Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу је да уз стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, техничко-технолошких, научних и информатичких сазнања, образује квалитетне стручњаке из области машинства, саобраћаја и информатике са високо стручно и практично применљивим знањима, у складу са израженим потребама привредног и индивидуалног сектора града, региона и шире заједнице.

Спајањем знања добијеног студирањем и стеченим практичним искуством у конкретној радној средини, развијањем способности коришћења нове информационо – комуникационе технологије, улога Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу је да свршени студент буде оспособљен да се брзо и лако укључи у динамичке захтеве окружења, на ефикасан начин решавајући конкретне проблеме. При томе, сарађујући са ужим и ширим окружењем, доприносећи као активни учесник његовом развоју, стручњаци школовани у Академији струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу истовремено ће својом практичном оспособљеношћу и умешношћу доприносити расту угледа Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу

ВИЗИЈА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА, ОДСЕК У КРАГУЈЕВЦУ

Визија Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу је да се развије у модерну образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати стручњаке са високо стручно и практично применљивим знањем, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју града, региона и шире заједнице.

Циљеви Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу су:

 • Дефинисање наставног плана и програма усклађеног са новим захтевима образовања, приближавање европским тенденцијама и укључење у јединствени образовни систем.
 • Увођење механизма за непрекидно праћење и унапређивање квалитета наставе, као и свих активности и процеса рада.
 • Усклађивање наставних планова и програма са развојем нових технологија.
 • Јачање веза са привредом, приватним сектором, јавним установама, а посебно уважавање потреба регионалног развоја.
 • Јачање сарадње са сличним образовним инситуцијама у ужем и ширем окружењу.
 • Тешња сарадња са државном и општинском управом, привредом и грађанима.
 • Наставни планови и програми са мање теоријских садржаја, директно оријентисани ка практичној настави и примени.
 • Повећање ефикасности студирања, кроз улагања у опрему, библиотеку, осавремењивање учила, лабораторија, кабинета, учионица, стимулисање позитивних резултата у настави и ван ње.
 • Усавршавање наставника кроз семинаре, предавања, трибине из разних области, научно-стручне екскурзије, сајмове, изложбе, саветовања.
 • Јачање двосмерности у комуникацији професор – студент кроз нестајање, дуги низ година присутног, неприкосновеног ауторитета професора и новог схватања да се студент поштује као личност, да се уважавају се његове потребе, интереси, права и већи утицај на рад школе, доношење одлука и учешће у конципирању наставних планова и програма.
 • Стимулисање студентског интересовања за већу ефикасност студирања и јачање угледа Школе кроз научно-стручне екскурзије, семинаре, предавања, спортско-културне активности и сталне контакте са студентима сличних и других образовних институција.
 • Стална доградња и унапређивање информационог система Школе и стимулисање схватања свих запослених о неопходности тог вида улагања.
 • Проналажење нових начина обезбеђења финансијских средстава.

КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

О квалитету наставног процеса Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу води рачуна кроз:

 • интерактивност наставе, укључивања примера из праксе у наставу, подстицање студентске креативности и самосталности у раду,
 • професионални рад наставника и сарадника, коректан однос према студентима, без дискриминације студената по било ком основу,
 • поштовање, односно придржавање утврђених планова и распореда наставе (предавања и вежби),
 • израду распореда предавања и вежби усклађених са могућностима студената,
 • распоред предавања/вежби познат је студентима пре почетка сваког семестра,
 • пре почетка семестра студенти су упознати са Планом рада за сваки предмет (основни подаци о предмету: назив, година, број ЕСПБ поена, услови; циљеви предмета; садржај и структура предмета; план и распоред предавања и вежби; начин оцењивања; уџбеник и допунска литература; подаци о наставницима и сарадницима на предмету),
 • прати се усклађеност плана наставе и планова рада на појединачним предметима,
 • Школа путем анкете обезбеђује податке о студентској оцени квалитета наставног процеса.

Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу се определила за концепт „настава усмерена на студенте“, концепт чије је тежиште остваривање употребљивих знања уместо гомилања знања. Пошто овај концепт подразумева активно учешће студената у конципирању образовног процеса, уважавајући ту тенденцију Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу се усмерила на прилагођавање наставних метода новим захтевима.

ИНФОРМИСАЊЕ БУДУЋИХ СТУДЕНАТА

У циљу „анимирања“ будућих студената, крајем априла сваке календарске године, Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу креће у динамичну акцију, која под руководством директора обухвата руководиоце студијских група и наставно особље. Ова акција обухвата:

 • Средњим школама одговарајуће струке у градовима у региону шаљу се промотивни материјали у виду брошура, рекламних плаката, информатора у штампаном и електронском облику.
 • Већину средњих школа градова у региону организовано, по договору и са дозволом директора тих школа, обилазе наставници Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу, држе презентације и дају рекламне брошуре и информаторе.
 • У самом граду Крагујевцу шаљу се промотивни материјали у штампаном и електронском облику свим средњим школама и држе усмене презентације.
 • На више локалних радио и ТВ станица у Крагујевцу круже рекламне поруке и кајрони о уписној политици Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу.
 • На већим локалним радио и ТВ станицама у градовима региона дају се рекламне поруке о о уписној политици Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу.
 • На сајту Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу се могу наћи сви подаци који интересују будуће студенте, грађане и све заинтересоване.
 • Свима који дођу у Академију струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу да се непосредно информишу о условима уписа даје се штампани Информатор.

Информатор који Академија струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу обезбеђује свим заинтересованим садржи основне податке о Школи (кратак историјат, локацију), податке о уписној политици, концепту студија и садржају наставних планова и програма по студијским групама, са назнаком обавезних и изборних предмета, односа теоријске и практичне наставе, као и неких података невезаних за наставу.

АКЦИЈА ПОМОЋИ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА

Школске 2005/2006. године први пут, а сваке наредне као већ позната акција, у јуну месецу, пре подношења докумената за пријем на студије, спроводи се БЕСПЛАТНА припремна настава из математике (30 часова припремне наставе) за све заинтересоване кандидате за упис у Академију струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу. Припремна настава из математике се одвија по програму претходног средњег образовања. Интересовање кандидата, будућих студената је велико. Припремну наставу води професор математике са Академије струковних студија Шумадија, одсек у Крагујевцу.