Циљеви Студијског програма Информационе технологије су:

 

– усвајање напредних знања из подручја информационо-комуникацијских технологија, оспособљавање студената за решавање проблема применом стечених знања, оспособљавање студената за подухвате који га очекују на будућем радном месту, стицање способности код студената за рад на ИТ пројектима. Затим, оспособљавање студената за решавање пословних проблема применом информационих технологија и  апликативног софтвера, самостално или у сарадњи са информатичким стручњацима.

Акценат је на стицању практичних знања што је и циљ струковних студија. То никако не значи да су запостављена теоријска знања, без којих није могуће овладати и схватити суштину области, већ се сматра да највише пажње,  пре свега, треба усмерити ка  обуци  и едукацији студената  за радни процес. То се најефикасније постиже кроз практичну наставу.

Практични модели учења осликавају се у: демонстрацији наставника, структуираним  и неструктуираним лабораторијама, стручним посетама, индивидуалним или групним пројектима, стручној пракси, пројектовању и реализацији пројеката и слично.

Стечени стручни назив:

 

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor. Након окончања студија на овом студијском програму стиче се звање – Струковни инжењер информатике. 

 

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

КУРИКУЛУМ

КЊИГА ПРЕДМЕТА – ПРЕТХОДНИ ПРОГРАМ (2012)


 

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису