Циљеви Студијског програма Информационе технологије у пословним системима су:

 

Основни циљ студијског програма ”Информационе технологије у пословним системима” је развој адекватних стручних компетенција код студената које одговарају идентификованим потребама привреде Републике Србије и иностранства.

Основни циљ студијског програма основних струковних студија ”Информационе технологије у пословним системима” је оспособљавање стручњака са компетенцијама, стручним знањима, креативним способностима и практичним вештинама неопходним за примену информатичких знања, а нарочито у области пословања предузећа, кроз њихово образовање по међународно усклађеним и акредитованим студијским програмима који подразумевају стицање стручних знања и компетенција кроз савремени наставни процес, употребу модерних наставних средстава и опреме и стручну праксу у реномираним домаћим и страним привредним субјектима путем које стручно оспособљени наставници и ментори из привреде подстичу код студената развој креативних способности и практичних вештина.

Прецизније, то подразумева образовање за стицање компетенција у области:

• програмирања (десктоп апликације, веб апликације full-stack – нарочито на клауду, напредна примена програмских језика Python и Java, процедурално и објектно-оријентисано програмирање), развоја софтвера, примене библиотека машинског учења Keras, Theano и TensorFlow

• рачунарских мрежа и њихове администрације (Linux), чувања, заштите и бекапа података, клауд администрације – Microsoft Azure, AWS, дев-опса и развоја и коришћења комерцијалних информационих система у пословању (SAP)

• веб дизајна (напредни HTML, CSS), дигиталног дизајна (Adobe PhotoShop и Adobe Illustrator) и мултимедијалних апликација (брендирање, 3Д моделовање, анимације)

• математике примењене у информационим технологијама, финансијама и пословању, квантитативних метода, статистике и анализе пословних података (посебно big data), и праћења трендова у циљу доношења оптималних пословних одлука

• маркетинга (посебно дигиталног маркетинга), аналитике, иновација, креативног и здраворазумског решавања проблема и пословног критичког одлучивања, посебно у условима неизвесности и недовољно расположивих и-или контрадикторних информација

• оснивања, вођења (менаџмента) и пословања предузећа, уз помоћ комерцијалног софтвера или оног развијеног у оквиру предузећа, оптималног вођења пословних процеса предузећа, а све у циљу да се студенти оспособе да унапређују компанију у којој су запослени или да отворе сопствену

• развоја социјалних, аналитичких и комуникационих вештина код студената, способности за тимски рад (посебно онлајн) и организацију посла на великим пројектима, које треба да допринесу њиховој бољој интеграцији у пословним субјектима

• схватања да су области ИТ и пословања предузећа веома ”живе” тако да је потребно непрестано пратити нове трендове и технолобије, бити спреман на радикалне промене у каријери и на целоживотно учење, и на стално усавршавање креативних способности и овладавање новим специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије

Сви циљеви овог студијског програма теже да испрате актуелне трендове у привреди, услужним делатностима, финансијском и јавном сектору на тај начин што ће образовати стручни кадар који ће бити оспособљен да на ефикасан начин повеже и примени информатичка знања и знања из управљања пословним системима. Академија је успоставила дугогодишњу сарадњу са локалном самоуправом и бројним приватним и јавним предузећима у којима студенти обављају практичну наставу, стручну праксу и учење кроз рад, што додатно доприноси развоју компетенција које су неопходне послодавцима и усклађене са потребама тржишта рада, потребама привредног развоја и дефинисаним квалификацијским оквиром.

Стечени стручни назив:

 

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor. Након окончања студија на овом студијском програму стиче се звање – Струковни инжењер информатике. 

 

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

КУРИКУЛУМ

КЊИГА ПРЕДМЕТА – ПРЕТХОДНИ ПРОГРАМ (2017)


 

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису