Резултати колоквијума редовних студената из предмета Макроекономија,  рађен 08.12.2023.

Резултати колоквијума из предмета Макроекономија

Студијски програм: Примењена економија и предузетништво (друга година) – редовни студенти

рађен 08.12.2023. год. 

Р.Б.Име и презимеОстварен број бодова (максимално 30)
1.Милан Недељковић28
2.Андријана Гавриловић22
3.Аница Илић21
4.Марија Симеуновић20
5.Јована Гајић19
6.Јована Митровић18
7.Јована Радојсковић16
8.Миљана Николић14
9.Невена Вуковић11