1. Место полагања пријемног испита је у просторијама Одсека Аранђеловац, чији је распоред видно истакнут на огласној табли Одсека Аранђеловац на дан пријемног испита односно три дана пре полагања пријемног испита. Потребно је доћи најкасније 30 мин. пре пријемног испита. Испит је у облику писменог теста.

2. Да би приступили пријемном испиту кандидати морају код себе имати: • личну карту или пасош, • хемијску оловку која пише плаво.

3. Кандидати се по доласку у Одсека Аранђеловац упућују по пријемној листи у учионицу/просторију код дежурног професора.

4. Дежурни професор евидентира кандидата испред просторије у којој се ради пријемни испит (на основу личне карте или пасоша) затим, други дежурни предаје коверту која садржи тест пријемног испита и упућује га на место у учионици/просторији.

5. Кандидат по завршетку идентификације и упућивању на место од стране дежурног, личну карту (или пасош) обавезно склања са стола, тако да на столу остане само лист са тестом и хемијска оловка.

6. Када се сви кандидати окупе у просторији, дежурни даје дозволу да кандидати почну са решавањем теста пријемног испита. Кандидати отварају коверту и одлажу са стране (по завршетку рада, тест је потребно вратити у исту коверту и предати дежурном).

7. На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала (на пример, џепних рачунара, мобилних телефона и слично). У току испита није дозвољено држати на столу сендвиче, чоколаде и слично.

8. Кандидат се не сме потписивати, нити стављати било који други знак на тесту осим онога што је предвиђено. Кандидат који на било који начин додатно означи тест биће аутоматски дисквалификован. Такође, кандидат који неисправно попуни део теста биће дисквалификован.

9. Кандидатима је дозвољена само једна замена обрасца теста уколико су погрешно попунили одређени део. Замена није дозвољена у последњих 15 минута пријемног испита.

10. Сваки задатак доноси исти број поена (1 бод).

11. Кандидат на основу добијеног решења и понуђених одговора, заокружује један одговор у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка.

12. За сваки задатак понуђено је максимално 6 одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси пун број поена предвиђен за тај задатак. Уколико питање садржи поље за унос, кандидат уноси одговор за који сматра да је тачан.

13. Дозвољено је заокружити само један од понуђених одговора. Не заокруживање ниједног од понуђених одговора, заокруживање два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора сматра се неважећим.

14. Упозоравају се кандидати да тест односно обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре није дозвољено никакво брисање ни исправљање већ заокружених одговора.

15. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима (на пример, џепни рачунар, цедуљице и слично), биће удаљени са испита и дисквалификовани.

16. Дежурна лица не могу давати никакве информације о задацима.

17. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, тест пријемног испита ставља назад у коверту и позива дежурног дизањем руке. Дежурни узима коверту са тестом од кандидата и потписује коверту.

18. После почетка испита није дозвољен одлазак у WC.

19. Излазак из сале је могућ најраније 30 минута после почетка испита, уз обавезну предају теста у коверти. Тек после тога може се напустити сала. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита.

20. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, објављиваће дежурни професор.

Непоштовање неког од наведених правила повлачи за собом дисквалификацију кандидата.