ЈАВНЕ НАБВКЕ 2014

феб
03

Обавештење о извођачу радова ЈН мале вредности

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12), а у складу са стручном оценом понуда и извршеним рангирањем исправних и прихватљивих понуда по критеријуму најниже понуђене цене, предлаже се наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључењу уговора о јавној набавци радова – Санација санитарних чворова, са понуђачем JУГОГРАДЊА, Београд из Београда […]

DETAIL